Concert

Motorpsycho at Verkstedhallen & Lobbyen, Trondheim last night

Photo: Olga Bushueva/IHTLNY